Panaszok és közérdekű bejelentések eljárási rendje a látogatók számára

Preambulum

A Fehérvári Programszervező Kft. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltak alapján a panaszok és közérdekű bejelentések társaságon belüli elintézésének rendjét az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A szabályzat célja

1. § Jelen szabályzat célja a Fehérvári Programszervező Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1., a továbbiakban: Társaság) mozi üzemeltetéssel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztörvény) foglaltak szerinti – kivizsgálására vonatkozó szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a kivizsgálás eredménye és az annak alapján hozott intézkedések indokoltak és megalapozottak legyenek.

2. A szabályzat hatálya

2. § (1) Jelen szabályzat tárgyi hatálya a Barátság mozi üzemeltetésével kapcsolatos, a Panasztörvény szerint benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatára terjed ki. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Társasághoz beérkezett azon beadványok vonatkozásában, melyek a Panasztörvény alapján panasznak, közérdekű bejelentésnek minősülnek, függetlenül attól, hogy az a Társasághoz közvetlenül érkezett vagy más szerv a hozzá beérkezett panaszt, közérdekű bejelentést vagy kérelmet a Társaságnak továbbította.

(2) A jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó ügyekkel összefüggésben benyújtott beadványokra, kérelmekre, egyéb iratokra.

(3) Jelen szabályzat nem vonatkozik a Társaság azon döntéseire, intézkedéseire, amelyek más szervezetek eljárása – így különösen bírósági, közigazgatási eljárás – során vizsgálhatóak felül.

(4) Jelen szabályzat előírásait nem kell alkalmazni azon bejelentések, panaszok kivizsgálására irányuló eljárásra, amely bejelentésre, panaszra a Társaság tevékenységi köre miatt irányadó ágazati jogszabályok írnak elő rendelkezéseket.

3. Értelmező rendelkezések

4. § A szabályzat alkalmazása során:

4. A panasz és a közérdekű bejelentés kezelése

5. § (1) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki – írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a Társasághoz, ha a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykör a Barátság mozi üzemeltetésével, munkatársaival kapcsolatos. Telefonon bejelentett panasszal a társaság nem foglalkozik.

(2) A szóbeli panaszt a panaszosnak kell írásba foglalnia az 1. függelékben meghatározott jegyzőkönyvön, vagy pedig a moziban elhelyezett Vásárlók könyvében. A bejelentés történhet e-mailben a baratsagmozi@baratsagmozi.hu e-mail címre, a mozi honlapjáról letölthető kitöltött jegyzőkönyv szkennelt változatának elküldésével is. Kérjük a látogatókat, hogy panasz esetén ragaszkodjanak a jegyzőkönyv elkészítéséhez, vagy a Vásárlók könyvének kitöltéséhezmert ennek hiányában lényegesen nehezebb az intézkedés. A hiányosan kitöltött jegyzőkönyvet vagy Vásárlók könyvét a Kft. nem veszi figyelembe.

A panaszról készült jegyzőkönyvet a Társaság papír alapon a jogszabályban meghatározott ideig köteles megőrizni, ezt követően a számítógép merevlemezén szkennelve történik az archiválás.

(4) Írásbeli panasz, közérdekű bejelentés postai úton a Társaság címére – 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. – vagy elektronikus úton a Társaság e-mail címére – ugyintezes@fehervariprogram.hu –, továbbá személyesen a Társaság titkárságán nyújtható be.

6. § (1) A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Társasághoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

(2) Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

(3) A Társaság a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

(4) A Társaság a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

7. § (1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető, de erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt írásban tájékoztatni kell.

(2) A panasz vizsgálata mellőzhető az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 15 nap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított 15 napon túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a társaság mellőzi. Azonosítatlan a személy akkor, ha a nevén kívül semmilyen elérhetősége nem áll rendelkezésre.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásától a társaság eltekinthet és a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

8. § (1) A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell

9. § Amennyiben a Társaság a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben az eljárásra nem jogosult és megállapítható, hogy mely szerv rendelkezik az eljárásra hatáskörrel, a Társaság a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül az eljárásra jogosult szervhez átirányítja. Az átirányításról a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az átirányítással egyidejűleg értesíteni kell. Amennyiben a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.

10. § (1) A Társaság tevékenységét, a vezetőit vagy beosztott munkatársait érintő panaszokat, közérdekű bejelentéseket az ügyvezető vizsgálja ki. A Társaság ügyvezetőjét érintő panaszokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője vizsgálja ki.

11. § (1) A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

(2) A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

(3) Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

5. Záró rendelkezések

12. § A Társaság a panaszos, illetve a közérdekű bejelentő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

13. § A közérdekű bejelentő az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 38/C. §-a alapján az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához, amennyiben az eljárásra jogosult szerv

14. § (1) A panaszokról és közérdekű bejelentésekről – a panasz vagy közérdekű bejelentés Társasághoz való beérkezésének dátumára, a tárgyára, a panaszos vagy közérdekű bejelentő nevére, a panasznak vagy a közérdekű bejelentésnek a kirendeltséghez vagy az eljárásra jogosult szervhez történő továbbítás dátumára, valamint a vizsgálat eredményére kiterjedően – a Társaság köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább az alábbi adatokat:

(2) A nyilvántartást – mivel az személyes adatokat is tartalmazhat – zártan kell kezelni, annak adattartalmát az alábbi személyek ismerhetik meg:

15. § Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán a szabályzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe minden külön rendelkezés nélkül a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

16. § Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán a hatályos jogszabály a szabályzat 4. §-ában foglalt értelmező rendelkezéstől eltérően határoz meg valamely fogalmat, akkor ezen rendelkezés helyébe minden további rendelkezés nélkül a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

Székesfehérvár, 2019. március 14.
Fehérvári Programszervező Kft.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.