Panaszok és közérdekű bejelentések eljárási rendje a látogatók számára

Preambulum

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglaltak alapján a panaszok és közérdekű bejelentések társaságon belüli elintézésének rendjét az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A szabályzat célja

1. § Jelen szabályzat célja a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., a továbbiakban: Intézmény) mozi üzemeltetéssel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztörvény) foglaltak szerinti – kivizsgálására vonatkozó szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a kivizsgálás eredménye és az annak alapján hozott intézkedések indokoltak és megalapozottak legyenek.

2. A szabályzat hatálya

2. § (1) Jelen szabályzat tárgyi hatálya a Barátság mozi üzemeltetésével kapcsolatos, a Panasztörvény szerint benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatára terjed ki. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Intézményhez beérkezett azon beadványok vonatkozásában, melyek a Panasztörvény alapján panasznak, közérdekű bejelentésnek minősülnek, függetlenül attól, hogy az az Intézményhez közvetlenül érkezett vagy más szerv a hozzá beérkezett panaszt, közérdekű bejelentést vagy kérelmet az Intézménynek továbbította.

(2) A jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó ügyekkel összefüggésben benyújtott beadványokra, kérelmekre, egyéb iratokra.

(3) Jelen szabályzat nem vonatkozik az Intézmény azon döntéseire, intézkedéseire, amelyek más szervezetek eljárása – így különösen bírósági, közigazgatási eljárás – során vizsgálhatóak felül.

(4) Jelen szabályzat előírásait nem kell alkalmazni azon bejelentések, panaszok kivizsgálására irányuló eljárásra, amely bejelentésre, panaszra az Intézmény tevékenységi köre miatt irányadó ágazati jogszabályok írnak elő rendelkezéseket.

3. Értelmező rendelkezések

4. § A szabályzat alkalmazása során:

4. A panasz és a közérdekű bejelentés kezelése

5. § (1) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki – írásban vagy elektronikus úton – fordulhat az Intézményhez, ha a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykör a Barátság mozi üzemeltetésével, munkatársaival kapcsolatos. Telefonon bejelentett panasszal az Intézmény nem foglalkozik.

(2) A szóbeli panaszt a panaszosnak kell írásba foglalnia az 1. függelékben meghatározott jegyzőkönyvön, vagy pedig a moziban elhelyezett Vásárlók könyvében. A bejelentés történhet e-mailben a baratsagmozi@baratsagmozi.hu vagy a titkarsag@fhervariprogram.hu e-mail címre, a mozi honlapjáról letölthető kitöltött jegyzőkönyv szkennelt változatának elküldésével is. Kérjük a látogatókat, hogy panasz esetén ragaszkodjanak a jegyzőkönyv elkészítéséhez, vagy a Vásárlók könyvének kitöltéséhezmert ennek hiányában lényegesen nehezebb az intézkedés. A hiányosan kitöltött jegyzőkönyvet vagy Vásárlók könyvét az Intézmény nem veszi figyelembe.

A panaszról készült jegyzőkönyvet az Intézmény papír alapon a jogszabályban meghatározott ideig köteles megőrizni, ezt követően a számítógép merevlemezén szkennelve történik az archiválás.

(4) Írásbeli panasz, közérdekű bejelentés postai úton az Intézmény címére – 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. – vagy elektronikus úton az Intézmény e-mail címére – titkarsag@fehervariprogram.hu vagy baratsagmozi@baratsagmozi.hu–, továbbá személyesen az Intézmény titkárságán nyújtható be.

6. § (1) A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Intézményhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

(2) Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

(3) Az Intézmény a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

(4) Az Intézmény a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

7. § (1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető, de erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt írásban tájékoztatni kell.

(2) A panasz vizsgálata mellőzhető az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 15 nap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított 15 napon túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az Intézmény mellőzi. Azonosítatlan a személy akkor, ha a nevén kívül semmilyen elérhetősége nem áll rendelkezésre.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásától az Intézmény eltekinthet és a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

8. § (1) A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell

9. § Amennyiben az Intézmény a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben az eljárásra nem jogosult és megállapítható, hogy mely szerv rendelkezik az eljárásra hatáskörrel, az Intézmény a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül az eljárásra jogosult szervhez átirányítja. Az átirányításról a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az átirányítással egyidejűleg értesíteni kell. Amennyiben a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.

10. § (1) Az Intézmény tevékenységét, a vezetőit vagy beosztott munkatársait érintő panaszokat, közérdekű bejelentéseket az igazgató vizsgálja ki. Az Intézmény igazgatóját érintő panaszokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője vizsgálja ki.

11. § (1) A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.

(2) A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

(3) Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

5. Záró rendelkezések

12. § Az Intézmény a panaszos, illetve a közérdekű bejelentő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

13. § A közérdekű bejelentő az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 38/C. §-a alapján az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához, amennyiben az eljárásra jogosult szerv

14. § (1) A panaszokról és közérdekű bejelentésekről – a panasz vagy közérdekű bejelentés Intézményhez való beérkezésének dátumára, a tárgyára, a panaszos vagy közérdekű bejelentő nevére, a panasznak vagy a közérdekű bejelentésnek a kirendeltséghez vagy az eljárásra jogosult szervhez történő továbbítás dátumára, valamint a vizsgálat eredményére kiterjedően – az Intézmény köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább az alábbi adatokat:

(2) A nyilvántartást – mivel az személyes adatokat is tartalmazhat – zártan kell kezelni, annak adattartalmát az alábbi személyek ismerhetik meg:

15. § Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán a szabályzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe minden külön rendelkezés nélkül a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

16. § Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán a hatályos jogszabály a szabályzat 4. §-ában foglalt értelmező rendelkezéstől eltérően határoz meg valamely fogalmat, akkor ezen rendelkezés helyébe minden további rendelkezés nélkül a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

Székesfehérvár, 2023. április 13.
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.